Regulamin wynajmu apartamentów/domów na pobyt wypoczynkowy

Definicje

 1. Firma – "Domy Laguna"œwiadczšce usługi wynajmu apartamentów i domów.
 2. Klient - osoba fizyczna lub prawna posiadajšca zdolnoœć do czynnoœci prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Apartament - lokal mieszkalny w domu lub apartamentowcu, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej.
 4. Zarzšdca - osoba reprezentujšca Firmę, upoważniona do zarzšdzania apartamentami.
 5. Formularz rezerwacyjny - dokument stanowišcy formę rezerwacji apartamentu na pobyt czasowy.
 6. Zaliczka - kwota pieniężna stanowišca częœć wynagrodzenia za wynajem, jednorazowy koszt przygotowania apartamentu.
 7. Kaucja - suma pieniężna wpłacana w dniu przyjazdu u Zarzšdcy; zwracana w dniu wyjazdu, jeżeli nie zostanš stwierdzone braki lub/i szkody w apartamencie.
 8. Tabela sezonów - stanowi załšcznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 9. Tabela usług dodatkowych - stanowi załšcznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Postanowienia ogólne

Firma oœwiadcza, że jest uprawniona do œwiadczenia usług czasowego wynajmu apartamentów na krótkotrwałe pobyty wypoczynkowe.

Rezerwacja

 1. Oferta dostępnych apartamentów znajduje się na stronie internetowej www.laguna-apartamenty.pl;
 2. Rezerwacji apartamentów można dokonywać on-line na stronie www.laguna-apartamenty.pl, drogš elektronicznš lub telefonicznie.
 3. Rezerwacja następuje po odesłaniu mailem lub drogš pocztowš wypełnionego formularza rezerwacyjnego.
 4. W przypadku, gdy rezerwacja dotyczy pobytu do 7 nocy, Klient zobowišzany jest wpłacić równowartoœć 3 nocy tytułem zaliczki.
 5. W przypadku, gdy rezerwacja dotyczy pobytu powyżej 7 nocy, Klient zobowišzany jest wpłacić 35% wartoœci rezerwacji tytułem zaliczki.
 6. Zaliczka powinna być wpłacona na rachunek Firmy podany w formularzu w terminie 48 godzin od dokonanej rezerwacji.
 7. Firma lub Zarzšdca przesyła ostateczne potwierdzenie rezerwacji na adres podany przez Klienta, nie póŸniej niż w terminie 48 godzin od daty wpływu zaliczki na rachunek bankowy Firmy.
 8. Pozostała częœć opłaty powinna być wpłacona na rachunek Firmy najpóŸniej w dniu przyjazdu lub gotówkš u Zarzšdcy, z zastrzeżeniem pkt 8.
 9. W przypadku rezerwacji na 7 dni lub krócej przed przyjazdem, Klient zobowišzany jest przesłać dowód wpłaty mailem do 24 godzin przed datš przyjazdu. W przeciwnym wypadku rezerwacja nie jest gwarantowana.

Opłata za wynajem

 1. Opłata za wynajem jest podana w formularzu rezerwacyjnym.
 2. Opłata zawiera obowišzujšcy 8% podatek od towarów i usług.
 3. Opłata za wynajem obejmuje:
  • pobyt w apartamencie osób w liczbie ustalonej w formularzu,
  • media zużywane przez Klienta,
  • pranie poœcieli i ręczników,
  • sprzštanie końcowe.
 4. Opłata nie obejmuje: sprzštania dodatkowego, dodatkowej wymiany bielizny i ręczników, pobytu zwierzęcia oraz kosztów parkingu w garażu lub miejscu postojowym, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego oraz opłaty klimatycznej. Wysokoœć opłat za usługi dodatkowe zawiera załšcznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Zmiana rezerwacji

 1. Klient może dokonać zmiany rezerwacji, pod warunkiem, że w nowym terminie będš dostępne apartamenty w standardzie zaakceptowanym przez Klienta, na następujšcych warunkach:
  • w przypadku zmiany rezerwacji do 60 dni przed terminem przyjazdu - opłata za zmianę rezerwacji wynosi 100,- zł, lub jej równowartoœć w innej walucie;
  • w przypadku zmiany rezerwacji od 60 do 30 dnia przed przyjazdem Klient ponosi koszty w wysokoœci 100,- zł lub jej równowartoœci w innej walucie i równowartoœć wpłaconej zaliczki.
  • w przypadku zmiany rezerwacji od 30 do 1 dnia przed przyjazdem Klient ponosi pełne koszty anulacji rezerwacji zgodnie z jej warunkami zaakceptowanymi podczas rezerwacji na stronie internetowej.
  • Klient nie ponosi żadnych kosztów w przypadku zmiany rezerwacji w cišgu 72 godzin od daty dokonania rezerwacji .
 2. W przypadku wybrania nowego terminu przypadajšcego w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie, zgodnie z Tabelš sezonów.

Anulowanie rezerwacji

 1. Dopuszcza się możliwoœć anulowania rezerwacji bez ponoszenia kosztów, o ile Klient wskaże nowego Klienta na ten sam apartament w tym samym czasie.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji na 61 dni przed przyjazdem Klient ponosi koszty rezerwacji w wysokoœci wpłaconej zaliczki, jednak nie mniej niż 100,- złotych lub jej równowartoœć.
 3. W przypadku dokonania rezerwacji i braku wpłaty zaliczki oraz braku anulacji dokonanej rezerwacji w cišgu 2 dni od jej poczynienia, Klient zobowišzany jest uiœcić opłatę manipulacyjnš w wysokoœci 100,- zł na konto Firmy (nie dotyczy rezerwacji dokonanej 48 godzin przed przyjazdem).
 4. W przypadku anulowania rezerwacji na 48 godzin przed planowanym przyjazdem Klient winien uiœcić 100% płatnoœci za wynajem.
 5. W przypadku anulowania rezerwacji między 60 a 35 dniem przed przyjazdem Klient ponosi koszty rezerwacji w wysokoœci 50% całej wartoœci rezerwacji, którš powinien wpłacić w terminie 7 dni od dnia dokonania anulowania tej rezerwacji, na rachunek wskazany na formularzu. W przypadku, gdy opłata za rezerwację nie została dokonana w całoœci Firma może żšdać zapłaty 50% opłaty, a w przypadku, gdy Klient dokonał wpłaty Firma może dokonać potršcenia należnej jej kwoty.
 6. W przypadku anulowania rezerwacji między 34 a 2 dniem przed przyjazdem Klient ponosi koszty rezerwacji w wysokoœci 90% wartoœci całej rezerwacji, którš powinien wpłacić na rachunek wskazany na formularzu. W przypadku, gdy Klient uiœcił już opłatę za pobyt Firma może potršcić koszty rezerwacji w wysokoœci 90% wartoœci całej rezerwacji, natomiast w przypadku, gdy wpłata nie została dokonana Firma ma prawo żšdać zapłaty 90% wartoœci całej rezerwacji .
 7. W przypadku anulowania rezerwacji na 24 godziny przed przyjazdem Klient zobowišzany jest do pokrycia 100% wartoœci rezerwacji za wynajem.

Zasady przekazywania i odbioru apartamentu

 1. Klient oczekiwany jest w pierwszym dniu pobytu od godziny 15.00, a powinien wyprowadzić się do godziny 10.00 w dniu wyjazdu, chyba że inaczej uzgodniono z Zarzšdcš.
 2. Odbiór kluczy do apartamentu przez Klienta następuje po wczeœniejszym dokonaniu wszystkich opłat, tj: uzupełnieniu opłaty za wynajem i w przypadku rezerwacji w domach - wpłaceniu kaucji stanowišcej zabezpieczenie rozliczeń z tytułu ewentualnych strat w wyposażeniu lub uszkodzeń substancji apartamentu.
 3. Po przejęciu apartamentu Klient ponosi pełnš odpowiedzialnoœć za znajdujšce się w apartamencie elementy wyposażenia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń Klient ma obowišzek ich zgłoszenia, najpóŸniej w dniu następnym od dnia przekazania kluczy. Spis elementów wyposażenia wnętrz znajduje się w każdym pokoju w widocznym miejscu.
 4. Podczas odbioru kluczy przez Zarzšdcę, po zakończonym okresie najmu zostanš przeprowadzone oględziny stanu wyposażenia Apartamentu. Odmowa udziału w oględzinach nie zwalnia Klienta z ewentualnej odpowiedzialnoœci za stwierdzone szkody.
 5. W przypadku stwierdzenia braków i szkód w Apartamencie Firma uprawniona jest do potršcenia z kaucji należnego wynagrodzenia.
 6. W przypadku, gdy straty z tytułu uszkodzeń lub braków w wyposażeniu będš wyższe od pobranej kaucji, Firma ma prawo dochodzić wszystkich udokumentowanych kosztów przywrócenia do stanu pierwotnego.
 7. Jeżeli po upływie terminu najmu albo po wypowiedzeniu Klient nadal używa apartamentu bez zgody Firmy, poczytuje się, że opłata za najem bezumowny wynosi 3 krotnoœć opłaty zwykłej.

Zasady obowišzujšce w czasie pobytu

 1. Klient zobowišzany jest do należytego zabezpieczania apartamentu (tj. zamykania drzwi i okien, starannego przechowywania kluczy. W przypadku zagubienia kluczy Zarzšdca ma prawo potršcić z kaucji kwotę 100 zł lub jej równowartoœć.
 2. W apartamencie może mieszkać maksymalnie tylko taka iloœć osób jaka, została ustalona w formularzu.
 3. Pobyt zwierzšt musi być uzgodniony z Zarzšdcš i może wišzać się z dodatkowš opłatš.
 4. W przypadku przekroczenia iloœci zamieszkałych osób, stwierdzenia dewastacji lub rażšcego naruszenia miru domowego (w szczególnoœci ciszy nocnej od godz 6.00 do 22.00), może to skutkować rozwišzaniem umowy w trybie natychmiastowym lub/i dopłatš. W takim przypadku Klientowi nie należy się zwrot kosztów wynajmu.
 5. Wczeœniejszy wyjazd Klienta nie zobowišzuje Firmy do zwrotu opłaty za wynajem.
 6. Firma nie ponosi odpowiedzialnoœci za utratę rzeczy pozostawionych przez Klienta w Apartamencie lub skradzionych z niego rzeczy w wyniku włamania, a także za ewentualne uszkodzenia samochodu na miejscu parkingowym lub garażu.

Postanowienia dodatkowe

 1. Klient podczas całego pobytu w godzinach od 8.00 do 18.00 pod specjalnym telefonem nr 91 311 11 12 może zgłaszać ewentualne awarie lub szkody.
 2. W przypadku, gdy Firma nie może wywišzać się z umowy wynajmu, ma ona obowišzek zaoferować Klientowi apartament w tym samym terminie o podobnym standardzie. Jeżeli Klient nie zaakceptuje zmiany Firma zwróci mu wszystkie wniesione opłaty. Klient ma prawo żšdać 20% opłaty tytułem odszkodowania za niewykonanie umowy niezależnie od zwrotu wpłaconych œrodków. Nie dotyczy to okolicznoœci, za które firma nie ponosi odpowiedzialnoœci, a powstałe w wyniku siły wyższej tj. wojna, trzęsienie ziemi, powódŸ, tsunami, pożar itp.
 3. Wszelkie dane osobowe Klientów będš przetwarzane wyłšcznie w celu realizacji rezerwacji oraz w celach marketingowych, zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.
 4. Klient dokonujšc rezerwacji wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Firmy.
 5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będš przepisy Kodeksu cywilnego.