Chat with us, powered by LiveChat

Ogólne warunki


OGÓLNE WARUNKI 

REGULAMIN WYNAJMU APARTAMENTÓW/DOMÓW NA POBYT CZASOWY 

 

DEFINICJE 

1. Firma - "Renters Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Sebastiana Bacha 26A,  
02-743 Warszawa, NIP: 5213782041, REGON: 367317066, KRS: 0000678215" świadcząca usługi wynajmu apartamentów i domów. 

2. Klient - osoba fizyczna lub prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierająca umowę z Firmą. 

3. Apartament - lokal mieszkalny w budynku lub apartamentowcu, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej. 

4. Dom - budynek wolnostojący, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej. 

5. Zarządca - osoba reprezentująca Firmę, upoważniona do zarządzania apartamentami/domami. 

6. Formularz rezerwacyjny - dokument stanowiący formę rezerwacji apartamentu/domu na pobyt czasowy. 

7. Zaliczka – kwota stanowiąca część lub całość wpłaty Klienta za pobyt w apartamencie/domu. 

8. Kaucja - suma pieniężna wpłacona przez Klienta przed przyjazdem na rachunek bankowy Firmy, stanowiąca zabezpieczenie kosztów z tytułu ewentualnych strat w wyposażeniu lub uszkodzeń w apartamencie/domu, zwracana Klientowi do 7 dni po wyjeździe, jeżeli nie zostaną stwierdzone braki lub/i szkody w apartamencie/domu. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Firma oświadcza, że jest uprawniona do świadczenia usług czasowego wynajmu apartamentów i domów na krótkotrwałe pobyty wypoczynkowe Klientów. 

 

REZERWACJA 

1. Oferta dostępnych w Firmie apartamentów i domów znajduje się na stronie internetowej www.noclegi.renters.pl 

2. Rezerwacji apartamentów/domów można dokonać on-line na stronie www.noclegi.renters.pl, drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

3. Rezerwacja następuje po wypełnieniu przez Klienta formularza rezerwacyjnego on-line na stronie lub odesłania go drogą mailową. 

 

OPŁATA ZA WYNAJEM 

1. Opłata za wynajem jest każdorazowo podana w formularzu rezerwacyjnym. 

2. Opłata zawiera obowiązujący 8% podatek od towarów i usług. 

3. Opłata za wynajem obejmuje: 

- pobyt w apartamencie/domu osób w liczbie ustalonej w formularzu; 

- pobyt w apartamencie/domu dziecka do lat 3, które śpi wraz z osobą dorosłą (opiekunem) i nie wymaga dodatkowego kompletu pościeli; 

- media zużywane przez Klienta; 

- pranie pościeli i ręczników; 

- sprzątanie końcowe. 

4. Opłata nie obejmuje: wyżywienia, sprzątania dodatkowego, dodatkowej wymiany pościeli i ręczników, pobytu zwierzęcia oraz kosztów parkingu w garażu lub miejscu postojowym, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego oraz opłaty klimatycznej. Chyba, że formularz rezerwacyjny stanowi inaczej.  

5. Klientowi, po 8 dniach pobytu w apartamencie/domu, przysługuje bezpłatna wymiana ręczników. Warunkiem wymiany jest zgłoszenie przez Klienta do Firmy drogą mailową lub telefoniczną chęci wymiany.  

 

ZASADY PŁATNOŚCI 

1. W przypadku rezerwacji na okres 14 dni lub więcej przed przyjazdem do apartamentu/domu, Klient zobowiązany jest wpłacić Firmie niezwłocznie zaliczkę w wysokości 30% wartości rezerwacji oraz przesłać dowód wpłaty w formacie PDF na adres podany przez Firmę lub Zarządcę. Pozostała część opłaty powinna być wpłacona na rachunek bankowy Firmy najpóźniej 14 dni przed przyjazdem. W przypadku niedotrzymania przez Klienta w/w terminów i warunków zapłaty, rezerwacja nie jest gwarantowana i może zostać anulowana.  

2. W przypadku rezerwacji na okres krótszy niż 14 dni przed przyjazdem do apartamentu lub domu, Klient zobowiązany jest wpłacić niezwłocznie 100% wartości rezerwacji oraz przesłać dowód wpłaty w formacie PDF na adres podany przez Firmę lub Zarządcę. W przypadku niedotrzymania przez Klienta w/w terminów i warunków zapłaty, rezerwacja nie jest gwarantowana i może zostać anulowana. 

3. Zaliczka powinna być wpłacona na rachunek bankowy Firmy podany w formularzu rezerwacyjnym w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji. Klient zobowiązany jest przesłać dowód wpłaty w formacie PDF na adres podany przez Firmę lub Zarządcę. 

 

ZMIANA REZERWACJI 

1. Klient może dokonać zmiany rezerwacji na następujących warunkach:  

- Klient może przenieść rezerwację do innego apartamentu/domu w podobnym lub wyższym standardzie, najpóźniej na 24 godziny przed przyjazdem. Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę w cenie, jeśli takowa występuje, w chwili dokonania przeniesienia rezerwacji; 

- Klient może jednorazowo zmienić termin rezerwacji, pod warunkiem, że w nowym terminie będą dostępne apartamenty/domy w standardzie zaakceptowanym przez Klienta, najpóźniej 5 dni przed ustaloną datą przyjazdu. Nowy termin rezerwacji jest wiążący i nie może zostać ponownie zmieniony. Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę w cenie, jeśli takowa występuje, w chwili dokonania zmiany rezerwacji; 

- po rozpoczęciu rezerwacji Klient nie ma możliwości zmiany apartamentu/domu na inny ani zmiany terminów rezerwacji, chyba, że zostanie to indywidualnie uzgodnione z Firmą/Zarządcą. 

2. W przypadku zmiany terminu rezerwacji i/lub apartamentu/domu na tańszy wpłacona przez Klienta opłata nie podlega zwrotowi.  

3. W przypadku, gdy zgłoszona przez Klienta zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, rezerwacja obowiązuje i zostanie zrealizowana zgodnie z jej pierwotnymi zasadami. 

 

ANULACJA REZERWACJI 

1. Firma Dopuszcza możliwość anulowania rezerwacji bez ponoszenia kosztów, o ile Klient wskaże nowego Klienta na ten sam apartament/dom w tym samym okresie rezerwacji. 

2. W przypadku anulowania rezerwacji na 7 i więcej dni przed przyjazdem, Klient nie ponosi kosztów anulacji rezerwacji. 

3. W przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż 7 dni przed przyjazdem Klient ponosi koszty anulacji w wysokości wpłaconej zaliczki (nawet jeżeli wynosi ona 100% kwoty rezerwacji). Zwrotowi na rzecz Klienta podlegają jedynie koszty usług obowiązkowych i/lub usług zawartych w rezerwacji, które nie zostaną przez Firmę wykonane z powodu anulowania rezerwacji.  

4. Firma/Zarządca może anulować rezerwację, w przypadku, gdy rezerwacja nie została opłacona przez Klienta we wskazanym w Formularzu terminie. Firma lub Zarządca zobowiązany jest poinformować Klienta drogą mailową o anulowaniu rezerwacji z w/w przyczyny. 

5. W przypadku, gdy opłata za rezerwację nie została dokonana przez Klienta w terminie określonym w Formularzy rezerwacyjnym. Firma/Zarządca może żądać zapłaty od Klienta należności wynikających z punktów 1-4, a w przypadku, gdy Klient dokonał wpłaty, Firma/Zarządca dokonuje potrącenia należnej jej kwoty z tytułu kosztów, o których mowa w pkt. 1 – 4 i żądać uzupełnienia opłaty rezerwacyjnej, w przypadku, gdy rezerwacja zostanie zrealizowana. 

 

ZASADY ZAMELDOWANIA I WYMELDOWANIA W APARTAMENCIE/DOMU 

1. Klient oczekiwany jest w apartamencie/domu w pierwszym dniu pobytu określonym w rezerwacji, od godziny ustalonej przez Firmę/ Zarządcę, chyba że inaczej uzgodniono z Firmą/Zarządcą przy dokonywaniu rezerwacji. 

2. Klient powinien opuścić apartament/dom do godziny ustalonej przez Firmę/Zarządcę w dniu wyjazdu, chyba że inaczej uzgodniono z Firmą/Zarządcą przy dokonywaniu rezerwacji lub w trakcie pobytu. 

3. Odbiór kluczy do apartamentu/domu przez Klienta następuje po wcześniejszym dokonaniu wszystkich opłat rezerwacyjnych, w tym również opłaceniu obowiązkowej kaucji (jeśli widnieje o niej informacja przy dokonywaniu rezerwacji). Do każdego apartamentu/domu dostępny jest tylko jeden komplet kluczy. 

4. Zameldowanie i wymeldowanie Klienta w apartamencie/domu przebiega w sposób bezkontaktowy. Klient po pełnym opłaceniu rezerwacji otrzymuje od Firmy/Zarządcy instrukcje zameldowania/wymeldowania drogą mailową na adres podany w formularzu rezerwacyjnym, w dniu poprzedzającym datę zameldowania lub po pełnym opłaceniu rezerwacji. 

5. W dniu wymeldowania klucze do apartamentu Klient zobowiązany jest pozostawić w odpowiednim miejscu, zgodnie z instrukcją przesłaną przez Firmę/Zarządcę. Ta sama zasada dotyczy pilotów oraz kart parkingowych (jeśli zostały wydane do dyspozycji Klienta). Brak zastosowania się do tej zasady może skutkować obciążeniem Klienta wszelkimi kosztami powstałymi z tego tytułu.  

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA 

1. Po przejęciu apartamentu/domu Klient ponosi pełną odpowiedzialność za znajdujące się w apartamencie/domu elementy wyposażenia i wystroju.  

2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta jakichkolwiek braków lub uszkodzeń apartamentu/domu Klient ma obowiązek ich zgłoszenia Firmie/Zarządcy drogą mailową niezwłocznie po zameldowaniu. Spis elementów wyposażenia apartamentu/domu znajduje się w opisie oferty i/lub na zdjęciach na stronie noclegi.renters.pl. 

3. Klient realizujący rezerwację odpowiada podczas pobytu za zachowania wszystkich współlokatorów i osoby korzystające w tym czasie z apartamentu/domu oraz wszelkie szkody, straty, brakujące elementy powstałe z winy użytkowników apartamentu/domu. 

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE POBYTU 

1. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu/domu (tj. zamykania drzwi i okien, starannego przechowywania kluczy).  

2. W apartamencie/domu może mieszkać maksymalnie tylko taka ilość osób, jaka została zadeklarowana w formularzu rezerwacyjnym. 

3. Pobyt zwierząt musi być uzgodniony z Zarządcą i wiążę się z dodatkową opłatą - 100 PLN za pobyt jednego zwierzęcia - opłata jednorazowa, za cały pobyt.  

4. Zabrania się organizowania w apartamencie/domu imprez, które zakłócają porządek w budynku.  

5. We wszystkich apartamentach/domach obowiązuje cisza nocna między godziną 22.00 a 06.00 rano. 

6. Klient zobowiązany jest utrzymywać apartament/dom, z którego korzysta w ramach rezerwacji, we właściwym stanie i standardzie – w takim, jakim został przez niego odebrany w pierwszym dniu pobytu. 

7. Palenie tytoniu i innych wyrobów tytonio-podobnych w apartamencie/domu jest zabronione (dotyczy również przestrzeni takich jak balkon lub taras).  

8. Wcześniejszy niż określony w rezerwacji, wyjazd Klienta nie zobowiązuje Firmy do zwrotu jakiejkolwiek części opłaty za wynajem. 

9. Firma zastrzega sobie prawo, w przypadkach nagłych usterek lub innych zdarzeń losowych, do relokacji Klienta do innego obiektu o podobnym standardzie, wielkości i lokalizacji. 

 

KARY UMOWNE 

1. W dniu wymeldowania Klienta, po zakończonym okresie najmu, zostaną przeprowadzone przez Firmę/Zarządcę oględziny stanu wyposażenia apartamentu/domu.  

2. Stwierdzenie braków i/lub uszkodzeń w apartamencie/domu, uprawnia Firmę do potrącenia z kaucji należnego wynagrodzenia lub pobrania środków/żądania zapłaty od Klienta kwoty poniesionych strat w celu przywrócenia stanu oraz standardu apartamentu/domu do stanu pierwotnego. 

3. Brak zgłoszenia przez Klienta uszkodzeń i/lub braków w apartamencie/domu nie zwalnia Klienta z ewentualnej odpowiedzialności za nie. 

4. Za zgubienie kluczy Firma ma prawo obciążyć Klienta kosztami dorobienia kluczy i wymiany zamków. 

5. W przypadku szczególnego nieutrzymania przez Klienta czystości w apartamencie/domu, które skutkować będzie koniecznością wykonania dodatkowych prac przez personel sprzątający, a sprzątanie przekroczy standardowy czas sprzątania apartamentu/domu tj. 2 godziny, Firma ma prawo obciążyć Klienta opłatą dodatkową w kwocie 150 PLN za każdą dodatkową godzinę pracy personelu sprzątającego. 

6. Zatajenie przez Klienta przyjazdu ze zwierzęciem uprawnia Firmę do obciążenia Klienta jednorazową opłatą karną w wysokości 200 PLN za pobyt jednego zwierzęcia. 

7. Złamanie zakazu palenia w apartamencie/domu skutkuje obciążeniem Klienta opłatą dodatkową w wysokości 500 PLN. 

8. Nieuzasadnione wezwanie pracowników Firmy skutkuje obciążeniem Klienta opłatą dodatkową w wysokości 150 PLN. 

9. W przypadku przyjazdu policji z powodu nagannego zachowania Klienta lub osób zajmujących z nim apartament/dom bądź skarg sąsiadów na w/w osoby, Firma ma prawo obciążyć Klienta dodatkową opłatą w wysokości 500 PLN. 

10. Jeżeli po upływie terminu najmu albo po jego wypowiedzeniu Klient nadal używa apartamentu/domu bez zgody Firmy, Klient zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z apartamentu/domu w wysokości 3 krotność opłaty zwykłej. 

11. W przypadku przebywania w apartamencie/domu większej liczby osób od zadeklarowanej w formularzu rezerwacyjnym, stwierdzenia przez Firmę/Zarządcę dewastacji i/lub rażącego naruszenia miru domowego, Firma uprawniona jest do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym lub/i żądania odpowiedniej dopłaty. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot opłaty i innych kosztów wynajmu, także za czas, w którym z w/w przyczyn skrócony zostanie okres rezerwacji apartamentu/domu. 

 

REKLAMACJA 

1. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie pobytu w apartamencie/domu, w stosunku do warunków określonych w rezerwacji, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w trakcie pobytu lub do jednego dnia po jego zakończeniu. Po przekroczeniu tego terminu w/w uprawnienie Klienta wygasa, zaś reklamacje zostaną pozostawione bez rozpoznania.  

2. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres: reklamacje@renters.pl.  

3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania przez Firmę. Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą mailową o sposobie załatwienia reklamacji.  

4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma rekompensatę w wysokości proporcjonalnej do poniesionej i udokumentowanej szkody. 

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Klient podczas całego pobytu przez 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu może zgłaszać ewentualne awarie lub szkody w apartamencie/domu pod numerem: +48 91 311 11 12 lub mailowo na adres: rezerwacje@renters.pl. 

2. W przypadku, gdy Firma nie może wywiązać się ze złożonej przez Klienta rezerwacji, ma ona obowiązek zaoferować Klientowi apartament/dom w tym samym terminie o podobnym standardzie. Jeżeli Klient nie zaakceptuje zmiany, Firma zobowiązuje się do zwrotu wszystkich wniesionych przez Klienta opłat. Nie dotyczy to okoliczności, za które Firma nie ponosi odpowiedzialności, a powstałe w wyniku siły wyższej tj. wojna, trzęsienie ziemi, powódź, epidemia, tsunami, pożar, decyzje władzy itp. 

3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Klientów związane z pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament/dom, jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od apartamentu/domu dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), Internetu, telewizji, emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich. 

4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy pozostawionych przez Klienta w apartamencie/domu, skradzionych z niego w wyniku włamania, uszkodzonych wskutek zdarzeń losowych, a także za ewentualne uszkodzenia samochodu na miejscu parkingowym lub w garażu. 

5. Wszelkie dane osobowe Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz w celach marketingowych, zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. 

6. Klient dokonując rezerwacji wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Firmy. 

7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego.