Chat with us, powered by LiveChat

Ogólne warunki


Regulamin wynajmu apartamentów/domów na pobyt wypoczynkowy

Definicje

 1. Firma "Domy Laguna" świadczące usługi wynajmu apartamentów i domów.
 2. Klient - osoba fizyczna lub prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Apartament - lokal mieszkalny w domu lub apartamentowcu, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej.
 4. Zarządca - osoba reprezentująca Firmę, upoważniona do zarządzania apartamentami.
 5. Formularz rezerwacyjny - dokument stanowiący formę rezerwacji apartamentu na pobyt czasowy.
 6. Zaliczka - kwota pieniężna stanowiąca część wynagrodzenia za wynajem, jednorazowy koszt przygotowania apartamentu.
 7. Kaucja - suma pieniężna wpłacana w dniu przyjazdu u Zarządcy; zwracana w dniu wyjazdu, jeżeli nie zostaną stwierdzone braki lub/i szkody w apartamencie.
 8. Tabela sezonów - stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 9. Tabela usług dodatkowych - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Postanowienia ogólne

Firma oświadcza, że jest uprawniona do świadczenia usług czasowego wynajmu apartamentów na krótkotrwałe pobyty wypoczynkowe.

Rezerwacja

 1. Oferta dostępnych apartamentów znajduje się na stronie internetowej www.laguna-apartamenty.pl;
 2. Rezerwacji apartamentów można dokonywać on-line na stronie www.laguna-apartamenty.pl, drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Rezerwacja następuje po odesłaniu mailem lub drogą pocztową wypełnionego formularza rezerwacyjnego.
 4. W przypadku, gdy rezerwacja dotyczy pobytu do 7 nocy, Klient zobowiązany jest wpłacić równowartość 3 nocy tytułem zaliczki.
 5. W przypadku, gdy rezerwacja dotyczy pobytu powyżej 7 nocy, Klient zobowiązany jest wpłacić 35% wartości rezerwacji tytułem zaliczki.
 6. Zaliczka powinna być wpłacona na rachunek Firmy podany w formularzu w terminie 48 godzin od dokonanej rezerwacji.
 7. Firma lub Zarządca przesyła ostateczne potwierdzenie rezerwacji na adres podany przez Klienta, nie później niż w terminie 48 godzin od daty wpływu zaliczki na rachunek bankowy Firmy.
 8. Pozostała część opłaty powinna być wpłacona na rachunek Firmy najpóźniej w dniu przyjazdu.
 9. W przypadku rezerwacji na 7 dni lub krócej przed przyjazdem, Klient zobowiązany jest przesłać dowód wpłaty mailem do 24 godzin przed datą przyjazdu. W przeciwnym wypadku rezerwacja nie jest gwarantowana.

Opłata za wynajem

 1. Opłata za wynajem jest podana w formularzu rezerwacyjnym.
 2. Opłata zawiera obowiązujący 8% podatek od towarów i usług.
 3. Opłata za wynajem obejmuje:
  • pobyt w apartamencie osób w liczbie ustalonej w formularzu,
  • media zużywane przez Klienta,
  • pranie pościeli i ręczników,
  • sprzątanie końcowe.
 4. Opłata nie obejmuje: sprzątania dodatkowego, dodatkowej wymiany bielizny i ręczników, pobytu zwierzęcia oraz kosztów parkingu w garażu lub miejscu postojowym, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego oraz opłaty klimatycznej. Wysokość opłat za usługi dodatkowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Zmiana rezerwacji

 1. Klient może dokonać zmiany rezerwacji, pod warunkiem, że w nowym terminie będą dostępne apartamenty w standardzie zaakceptowanym przez Klienta, na następujących warunkach:
  • w przypadku zmiany rezerwacji do 60 dni przed terminem przyjazdu - opłata za zmianę rezerwacji wynosi 100,- zł, lub jej równowartość w innej walucie;
  • w przypadku zmiany rezerwacji od 60 do 30 dnia przed przyjazdem Klient ponosi koszty w wysokości 100,- zł lub jej równowartości w innej walucie i równowartość wpłaconej zaliczki.
  • w przypadku zmiany rezerwacji od 30 do 1 dnia przed przyjazdem Klient ponosi pełne koszty anulacji rezerwacji zgodnie z jej warunkami zaakceptowanymi podczas rezerwacji na stronie internetowej.
  • Klient nie ponosi żadnych kosztów w przypadku zmiany rezerwacji w ciągu 72 godzin od daty dokonania rezerwacji .
 2. W przypadku wybrania nowego terminu przypadającego w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie, zgodnie z Tabelą sezonów.

Anulowanie rezerwacji

 1. Dopuszcza się możliwość anulowania rezerwacji bez ponoszenia kosztów, o ile Klient wskaże nowego Klienta na ten sam apartament w tym samym czasie.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji na 61 dni przed przyjazdem Klient ponosi koszty rezerwacji w wysokości wpłaconej zaliczki, jednak nie mniej niż 100,- złotych lub jej równowartość.
 3. W przypadku dokonania rezerwacji i braku wpłaty zaliczki oraz braku anulacji dokonanej rezerwacji w ciągu 2 dni od jej poczynienia, Klient zobowiązany jest uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 100,- zł na konto Firmy (nie dotyczy rezerwacji dokonanej 48 godzin przed przyjazdem).
 4. W przypadku anulowania rezerwacji na 48 godzin przed planowanym przyjazdem Klient winien uiścić 100% płatności za wynajem.
 5. W przypadku anulowania rezerwacji między 60 a 35 dniem przed przyjazdem Klient ponosi koszty rezerwacji w wysokości 50% całej wartości rezerwacji, którą powinien wpłacić w terminie 7 dni od dnia dokonania anulowania tej rezerwacji, na rachunek wskazany na formularzu. W przypadku, gdy opłata za rezerwację nie została dokonana w całości Firma może żądać zapłaty 50% opłaty, a w przypadku, gdy Klient dokonał wpłaty Firma może dokonać potrącenia należnej jej kwoty.
 6. W przypadku anulowania rezerwacji między 34 a 2 dniem przed przyjazdem Klient ponosi koszty rezerwacji w wysokości 90% wartości całej rezerwacji, którą powinien wpłacić na rachunek wskazany na formularzu. W przypadku, gdy Klient uiścił już opłatę za pobyt Firma może potrącić koszty rezerwacji w wysokości 90% wartości całej rezerwacji, natomiast w przypadku, gdy wpłata nie została dokonana Firma ma prawo żądać zapłaty 90% wartości całej rezerwacji .
 7. W przypadku anulowania rezerwacji na 24 godziny przed przyjazdem Klient zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości rezerwacji za wynajem.

Zasady przekazywania i odbioru apartamentu

 1. Klient oczekiwany jest w pierwszym dniu pobytu od godziny 15.00, a powinien wyprowadzić się do godziny 10.00 w dniu wyjazdu, chyba że inaczej uzgodniono z Zarządcą.
 2. Odbiór kluczy do apartamentu przez Klienta następuje po wcześniejszym dokonaniu wszystkich opłat, tj: uzupełnieniu opłaty za wynajem i w przypadku rezerwacji w domach - wpłaceniu kaucji stanowiącej zabezpieczenie rozliczeń z tytułu ewentualnych strat w wyposażeniu lub uszkodzeń substancji apartamentu.
 3. Po przejęciu apartamentu Klient ponosi pełną odpowiedzialność za znajdujące się w apartamencie elementy wyposażenia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń Klient ma obowiązek ich zgłoszenia, najpóźniej w dniu następnym od dnia przekazania kluczy. Spis elementów wyposażenia wnętrz znajduje się w każdym pokoju w widocznym miejscu.
 4. Podczas odbioru kluczy przez Zarządcę, po zakończonym okresie najmu zostaną przeprowadzone oględziny stanu wyposażenia Apartamentu. Odmowa udziału w oględzinach nie zwalnia Klienta z ewentualnej odpowiedzialności za stwierdzone szkody.
 5. W przypadku stwierdzenia braków i szkód w Apartamencie Firma uprawniona jest do potrącenia z kaucji należnego wynagrodzenia.
 6. W przypadku, gdy straty z tytułu uszkodzeń lub braków w wyposażeniu będą wyższe od pobranej kaucji, Firma ma prawo dochodzić wszystkich udokumentowanych kosztów przywrócenia do stanu pierwotnego.
 7. Jeżeli po upływie terminu najmu albo po wypowiedzeniu Klient nadal używa apartamentu bez zgody Firmy, poczytuje się, że opłata za najem bezumowny wynosi 3 krotność opłaty zwykłej.

Zasady obowiązujące w czasie pobytu

 1. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczania apartamentu (tj. zamykania drzwi i okien, starannego przechowywania kluczy. W przypadku zagubienia kluczy Zarządca ma prawo potrącić z kaucji kwotę 100 zł lub jej równowartość.
 2. W apartamencie może mieszkać maksymalnie tylko taka ilość osób jaka, została ustalona w formularzu.
 3. Pobyt zwierząt musi być uzgodniony z Zarządcą i może wiązać się z dodatkową opłatą.
 4. W przypadku przekroczenia ilości zamieszkałych osób, stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszenia miru domowego (w szczególności ciszy nocnej od godz 6.00 do 22.00), może to skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym lub/i dopłatą. W takim przypadku Klientowi nie należy się zwrot kosztów wynajmu.
 5. Wcześniejszy wyjazd Klienta nie zobowiązuje Firmy do zwrotu opłaty za wynajem.
 6. Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy pozostawionych przez Klienta w Apartamencie lub skradzionych z niego rzeczy w wyniku włamania, a także za ewentualne uszkodzenia samochodu na miejscu parkingowym lub garażu.

Postanowienia dodatkowe

 1. Klient podczas całego pobytu w godzinach od 8.00 do 18.00 pod specjalnym telefonem nr 91 311 11 12 może zgłaszać ewentualne awarie lub szkody.
 2. W przypadku, gdy Firma nie może wywiązać się z umowy wynajmu, ma ona obowiązek zaoferować Klientowi apartament w tym samym terminie o podobnym standardzie. Jeżeli Klient nie zaakceptuje zmiany Firma zwróci mu wszystkie wniesione opłaty. Klient ma prawo żądać 20% opłaty tytułem odszkodowania za niewykonanie umowy niezależnie od zwrotu wpłaconych środków. Nie dotyczy to okoliczności, za które firma nie ponosi odpowiedzialności, a powstałe w wyniku siły wyższej tj. wojna, trzęsienie ziemi, powódź, tsunami, pożar itp.
 3. Wszelkie dane osobowe Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz w celach marketingowych, zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.
 4. Klient dokonując rezerwacji wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Firmy.
 5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego.